Quản đốc xưởng

Công ty TNHH Xuân Trường

Hồ sơ đang được xét

1 người ứng tuyển So sánh

Ứng tuyển vào: 05/01/2018

Giám đốc nhà máy

Công ty TNHH Xuân Trường

Đã rút hồ sơ ngày 06/01/2018

3 người ứng tuyển So sánh

Ứng tuyển vào: 05/01/2018