17.775.000.000 đồng

Thông Tin Của Công Ty

Nhân sự Số lượng
Tiến sỹ 0
Đại học 3
Cao đẳng 3
Công nhân 10
Thiết bị Số lượng
Thiết bị sản xuất thi công 5
Phương tiện vận chuyển 10
Dây chuyền thiết bị sản xuất 1
Nhà máy sản xuất Giá trị Đơn vị
Diện tích 2000 m2
Phương tiện vận chuyển 1
Dây chuyền thiết bị sản xuất 80 tấn/h
  • Thành phố Hải Phòng
  • Hà Nội
  • Thành phố Đà Nẵng
  • Thành phố Hồ Chí Minh